Dikkat

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

BİLGİLENDİRME:

Kişisel verileriniz; işlem yaptığınız Kurum adına teklif sunulabilmesi, sözleşmenizin kurulması, operasyonel süreçlerin yürütülmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, iç sistemler faaliyetlerinde bulunulması, adli süreçlerde kullanılması, şikayet ve bilgi taleplerinin karşılanması, tabi olduğumuz mevzuat gereği bilgi/belge saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ile gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi, hizmet sunumunda kullanılması, elektronik veya kağıt ortamında tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, belge basım ve gönderimi, tahsilat ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, finansal tabloların hazırlanması, iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; mevzuatın öngördüğü yükümlülükler nedeniyle T.C. Maliye ve Hazine Bakanlığı, Emeklilik Gözetim Merkezi gibi düzenleyici ve denetleyici kamu kuruluşlarına ve yargı mercilerine, ana hissedarımız ve acentemiz Türkiye İş Bankası A.Ş. ve iştiraklerine, acentelerimize ve gizlilik sözleşmeleriyle güvence altına aldığımız, iş ilişkisi içinde bulunduğumuz hizmet sağlayıcılara aktarılabilir.

Kişisel verileriniz dijital kanallarımız aracılığıyla ya da işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar ile resmi kurumlar tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan yöntemlerle toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5/2. maddesinde yer alan (a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (c) sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, (ç) Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi, (e) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (f) veri sorumlusunun meşru menfaatleri amaçlarıyla açık rızanız aranmaksızın ya da Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca açık rızanıza dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Açık rızanıza dayalı olarak yapılacak toplama ve işlenme amaçları açık rıza metninde yer almaktadır.

Kişisel ve sağlık verileriniz ile ilgili olarak bilgi talep etme, verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme, işleme şartlarının ortadan kalkması halinde imha edilmesini ve aktarılmışsa üçüncü kişilere de imha talebinin bildirilmesini isteme, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Sağlık verilerinizin, özel nitelikli kişisel veri olması nedeniyle haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizin diğer kişisel verilerinizden ayrı olarak tarafımıza iletilmesi talep edilmektedir. Haklarınızın kullanımına ilişkin usul ve esaslar anadoluhayat.com.tr internet adresinde yer almaktadır.